Garancia Doktora Kladiva

Obchodné podmienky služby Garancia Doktora Kladiva

 

Službou garancia Doktora Kladiva (ďalej len „Garancia Doktora Kladiva“) sa rozumie platená služba poskytovaná spoločnosťou OSCOM TRADING s.r.o., so sídlom Masarykova 922, 39601 Humpolec, identifikačné číslo: 03336093, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 22972 (ďalej len „Predávajúci“), všetkým kupujúcim, ktorí si Garanciu Doktora Kladiva zakúpia ako doplnkovú službu pri uzatvorení kúpnej zmluvy na tovar v zmysle čl. 3 Obchodných podmienok OSCOM TRADING s.r.o.

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok služby Garancia Doktora Kladiva (ďalej len „Obchodné podmienky Garancie Doktora Kladiva“) rozumie ako spotrebiteľ, tak právnická osoba či fyzická osoba, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

Charakter garancie

Garancia Doktora Kladiva zahrňuje poskytnutie predĺženej záruky nad rámec zákonnej záruky. Podmienky uplatnenia služby Garancia Doktora Kladiva nie sú zhodné s podmienkami práv z chybného plnenia podľa zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) ale riadi sa týmito Obchodnými podmienkami Garancia Doktora Kladiva.

Garanciu Doktora Kladiva možno objednať pri objednaní vybraného tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.doktorkladivo.sk., a to v sekcii Garancia Doktora Kladiva zaškrtnutím políčka Chcem garanciu priamo vo webovom rozhraní obchodu. Zakúpením služby Garancia Doktora Kladiva kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami služby Garancia Doktora Kladiva. Vznik nároku kupujúceho na Garanciu Doktora Kladiva je podmienený úplnou úhradou ceny za Garanciu Doktora Kladiva, ktorá je uvedená u každého vybraného tovaru priamo vo webovom rozhraní obchodu.

 

Dĺžka predĺženej záruky

Služba Garancia Doktora Kladiva spočíva v prevzatí zodpovednosti Predávajúceho za vady ním predaného tovaru, ktoré sa:

a) prejavia v dobe dvanástich mesiacov od uplynutia záruky zákonnej, ktorá je upravená v ustanovení § 2165 odst. 1 Občianskeho zákonníku a v čl. 7.4. Obchodných podmienok OSCOM TRADING s.r.o. v prípade, kedy bol kupujúcim spotrebiteľ;

b) prejavia v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od uplynutia záruky za akosť podľa čl. 7.13. Obchodných podmienok OSCOM TRADING s.r.o. v prípade, kedy bola kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca.

Dĺžka predĺženej záruky ako súčasť zakúpenej služby Garancia Doktora Kladiva sa počíta odo dňa vystavenia faktúry a započne trvať dňom nasledujúcim po dni, kedy uplynula zákonná záruka spotrebiteľovi podľa ustanovení § 2165 odst. 1 Občianskeho zákonníku a čl. 7.4. Obchodných podmienok OSCOM TRADING či záruka za akosť poskytnutá právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajúcim podľa čl. 7.13. Obchodných podmienok OSCOM TRADING s.r.o.

 

Nároky kupujúceho

Ak sa vyskytne na tovare vada, za ktorú Predávajúci zodpovedá v rámci Garancie Doktora Kladiva, potom má kupujúci nárok:

a) na odstránenie vady opravou tovaru alebo výmenou chybnej súčasti tovaru,

b) ak nie je oprava ani výmena chybnej súčasti tovaru podľa uváženia Predávajúceho s ohľadom na všetky okolnosti prípadu dobre možná, na výmenu chybného tovaru za nový kvalitatívne obdobný tovar.

V prípade odstránenia vady opravou reklamovaného tovaru budú k oprave použité náhradné diely od ktoréhokoľvek výrobcu. Funkčnosť náhradných dielov bude odpovedať funkčnosti pôvodných dielov.

Kvalitatívne obdobným tovarom sa rozumie tovar funkčný, s vlastnosťami porovnateľnými alebo lepšími oproti tovaru chybnému v dobe uplatnenia vady (napr. váha, výkon, spotreba, opotrebenie, staroba, tržná hodnota apod.).

 

Uplatnenie vád v rámci služby Garancia Doktora Kladiva

Práva zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v rámci Garancie Doktora Kladiva môže kupujúci uplatniť najmä osobne na adrese Masarykova 922, 39601 Humpolec, telefonicky na čísle (+421)650340360 či elektronickou poštou na adrese: info@doktorkladivo.sk

 

Lehota pre vybavenie uplatnených vád

Lehota pre vybavenie vád uplatnených v rámci Garancie Doktora Kladiva je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu uplatnených vád, má kupujúci nárok na výmenu chybného tovaru za nové kvalitatívne obdobného tovaru.

 

Výluky z predĺženej záruky  

Služba predĺžená záruka v rámci Garancie Doktora Kladiva sa nevzťahuje na vady tovaru:

1. na ktoré bol kupujúci upozornený a na iné vady, ktoré už výrobca vylúčil vo svojej záruke za akosť pri predaji tovaru,

2. pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že výrobok má vadu,

3. spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou tovaru, preťažovaním tovaru, užívaním tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu či za neobvyklých podmienok alebo inak spôsobené kupujúcim,

4. vzniknuté bežným opotrebením,

5. spôsobené kupujúcim úmyselne alebo hrubou nedbalosťou,

6. zapríčinené účinkami klimatických a iných vonkajších vplyvov, ako aj vady zapríčinené živelnou udalosťou, haváriou, vandalizmom, krádežou alebo prepravou tovaru,

7. ktorých opravy boli vykonávané iným subjektom než autorizovaným zmluvným servisom Predávajúceho,

8. spôsobené nedostatočnou opravou alebo ďalším používaním výrobku bez opravy skôr sa vyskytnutej vady tovaru,

9. spôsobené mechanickým poškodením tovaru,

10. spotrebného charakteru podliehajúce rýchlemu opotrebeniu,

11. preventívne odstraňované v priebehu pravidelnej servisnej prehliadky tovaru,

12. neodstrániteľné vady, ktoré ale zároveň nebránia riadnemu užívaniu tovaru k svojmu účelu,

13. vady tovaru, ktoré sú výrobnej povahy a ako také sú odstraňované v rámci hromadných akcií výrobcu,

14. spôsobené akýmkoľvek neštandardným zásahom do tovaru,

15. spôsobené pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie,

16. spôsobené neodborným uvedením do prevádzky,

17. spôsobené spojením alebo použitím tovaru s neštandardným príslušenstvom,

18. ktoré nemajú preukázateľný vplyv na funkčnosť, tj. hlavne vady kozmetické.

Ak sa vzťahuje na vady uplatnené v rámci Garancie Doktora Kladiva niektorá z uvedených výluk, Predávajúci uplatnenie vád zamietne. V prípade zamietnutia uplatnených vád hradí náklady za zaslanie tovaru predávajúcemu k posúdeniu kupujúci.

V prípade zamietnutia uplatnených vád môže byť vada tovaru odstránená len za úplatu po predchádzajúcej dohode predávajúceho s kupujúcim.

 

Zánik Garancie Doktora Kladiva odstúpením od zjednanej Garancie Doktora Kladiva

V prípade zjednania Garancie Doktora Kladiva elektronickou formou môže kupujúci odstúpiť od zjednanej Garancie Doktora Kladiva do štrnástich (14) dní od dátumu prevzatia tovaru, ku ktorému sa Garancia Doktora Kladiva vzťahuje.

V prípade opakovaného neoprávneného uplatňovania vád zo strany kupujúceho môže Predávajúci odstúpiť od zjednanej Garancie Doktora Kladiva.

Odstúpením sa zjednaná Garancia Doktora Kladiva ruší od počiatku.

 

Účinnosť obchodných podmienok

Tieto Obchodné podmienky Garancie Doktora Kladiva nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2021.

Aktuálne znenie Obchodných podmienok služby Garancia Doktora Kladiva bude vždy k nahliadnutiu v sídle Predávajúceho a na webu www.doktorkladivo.sk