Podmienky o spracovaní údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov ( ďalej len „Zásady“) stanovia, ako spoločnosť Oscom trading s.r.o. so sídlom č.p. 111, 561 66 Techonín, Česká republika, IČ 03336093 chráni a užíva všetky informácia získané prostredníctvom webového rozhrania www.doktorkladivo.sk ( ďalej len „Webové rozhranie“)

Všetky poskytnuté informácie používa spoločnosť Oscom trading s.r.o. len v súlade s týmito Zásadami. Ochrana osobných dát je pre nás veľmi dôležitá, preto prosíme o pozorné zoznámenie s obsahom nižšie uvedených podmienkach, ktoré informujú o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

Poskytnutím osobných údajov nám dávate súhlas so spracovaním a správou údajov. Účel a použitie údajov vysvetľujeme nižšie.

Správca osobných údajov

Oscom trading s.r.o. so sídlom č.p. 111, 561 66 Techonín, Česká republika

IČ: 03336093
Identifikačné číslo pre daň SK4120172265

Registracia podľa § 6 od 3.6.2019

Evidenčné číslo/dňa 101328645/2019/03.06.2019

Spoločnosť je zapísaná v OR, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22972.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sa rozumie najmä (nie výhradne):

  • Identifikačné údaje

napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlaví, prihlasovacie údaje do užívateľského účtu

  • Kontaktné údaje

napr. e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, korešpondenční adresa, spôsob úhrady, bankové spojenie

  • Ďalšie údaje

IP adresa, typ zariadenia, prehliadače a operačného systému, informácie získané zo súborov cookies

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými zdrojmi Európskej únie. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom čísla 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníku, ako aj príslušných noriem EU.  


 

K čomu nám slúžia získané informácie?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednania tovaru či zriadenie užívateľského účtu, máme bez vášho výslovného súhlasu právo spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, ktorým sa rozumie dodanie tovaru. V prípade, že ste si tovar neobjednali a len ste si zriadili užívateľský účet, môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedení užívateľského účtu. Taktiež máme právo spracovávať tieto údaje v rámci plnení našich zákonom stanovených povinností evidenčné a pod.

Získané informácie nám umožnia čo najefektívnejšie využiť obsah Webového rozhrania, zaistiť plnenie zmluvy, komunikovať s vami za účelom prieskumu trhu, na vašu e-mailovu adresu zaslať v prípade udelenia súhlasu obchodné oznámenie, ponuku našich služieb a tovaru (zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť), k internému vedeniu záznamov, možnosti oznámiť vám zmenu našich služieb a ďalším.

 

Doba využitia osobných údajov

Vaše osobné údaje užívame len po dobu plnenia zmluvy a právnych povinností. Pokiaľ nám dáte súhlas so spracovaním osobných údajov či užívame vašu e-mailovu adresu pre zaslanie obchodných oznámení, údaje sú využívané pre dobu fungovania Webového rozhrania.

 

Ako spravujeme, spracovávame a komu predávame vaše osobné údaje?

Pre bezpečnú správu osobných údajov zabezpečujeme Webové rozhranie a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, rozširovania či pozmeňovanie vašich osobných údajov aj proti prístupu neoprávnených osôb.

V prípade, že nakupujete bez registrácie, tj bez vytvorenia užívateľského účtu, sú vaše osobné údaje spracovávané za účelom dokončenia objednávky a jej vybavenia (predanie objednávky dopravcovi).

Ak nám poskytnete osobné údaje v rámci vytvorenia užívateľského účtu, beriete tak na vedomie, že budeme spracovávať vami oznámené údaje a informácie vo vašom užívateľskom účte (históriu objednávok a ďalšie s tým spojené informácie). Pokiaľ nám udelíte súhlas, budeme ďalej vyhodnocovať vaše užívateľské chovanie, aby sme mohli zobrazovať obsah upravený priamo pre vás. V prípade súhlasu so zaslaním obchodných oznámení vám budeme zasielať newslettery, z ich odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externým spoločnostiam, napr. ku službám daňového poradcu, účtovníka, externej firme zaisťujúcej marketing, spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie, poskytovateľom IT hostingu a údržby a ďalším spracovateľom osobných údajov, ktorí pre nás pracujú a s ktorými máme uzatvorenú odpovedajúcu zmluvy. Pokiaľ chcete vedieť, kto konkrétne vaše údaje spracováva  poskytneme vám odpoveď na základe dotazu.

 

Práva subjektov údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov vás informujem o príslušných právnych predpisoch, teda o :

  • Práva prístupu k osobným údajom (možnosť požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov a za akým účelom ich spracovávame)

  • Právo na opravu osobných údajov (na vašu žiadosť opravíme nepresné údaje a /alebo doplníme neúplné údaje)

  • Právo odvolať súhlas (ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu, teda bez iného zákonného dôvodu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@dokotorkladivo.cz, písomne formou listu na našu adresu či iným spôsobom)

  • Práva na vymazanie čiže Právo byť zabudnutý (právo požadovať zmazanie vašich osobných údajov)

  • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (právo požadovať obmedzenie vašich osobných údajov)

  • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu)

  • Právo na prenositeľnosť údajov (právo požadovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli)

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov, požadované informácie vám bezodkladne  poskytneme. Pokiaľ nebudete spokojný, máte právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu spracovania osobných údajov, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Kedykoľvek sa môžete na Úrad ochrany pre spracovania osobných údajov obrátiť priamo.

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich dát, preto sme zaviedli vhodné postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré v rámci webového rozhrania zhromažďujeme. Poskytnuté informácie zbierame na našich zabezpečených serveroch.

 

Súbory cookies

Pojmom cookies sa rozumie malý textový súbor ukladaný do počítača alebo iného zariadenia každého zákazníka Webového rozhrania. Cookies nám umožňuje zber informácií o konkrétnom prehliadači, použitie služieb (odkiaľ užívateľ prišiel, aký obsah si na Webovom rozhraní prehliadal, aká je IP adresa terminálu apod.). Vďaka cookies si Webové rozhranie na určitú dobu zapamätá vaše preferencie a úkony, ktoré ste v rámci neho vykonali, a my sme tak schopný merať návštevnosť a zobrazovať vám ako užívateľovi len relatívne reklamy. Cookies zjednodušuje prechádzanie webu, akonáhle sa na web opätovne vrátite, vďaka cookies môžu skôr zadané informácie načítané, aby ste mohli ľahšie a rýchlejšie využívať všetky funkcie. Súbory cookies relace v počítači po zavretí prehliadača nezostávajú, trvalé súbory cookies zostávajú v počítači, pokiaľ ich neodstránite alebo neskončí ich platnosť. Súbory cookies neumožňujú identifikovať konkrétne osoby (ich prostredníctvom sa nedá zistiť meno, e-mailové adresy apod.).

Používanie súborov cookeis slúži k personalizácií obsahu a reklám, poskytovania funkcií, sociálnych médií a analýze návštevnosti. Vďaka nazbieraným informáciám môžeme vytvoriť ideálnu analýzu, na ktorej základe sme vám ako užívateľom schopní poskytovať kvalitnejšie služby.

 

Spracovatelia osobných údajov

K osobným údajom má prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež zmluvní spracovatelia. Spracovateľom osobných údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba , orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý menom správca spracováva osobné údaje. Od správcu sa, spracovateľ líši tým, že v rámci činnosti pre správcu môžeme vykonávať len také spracovateľské operácie, ktorými je správca poverí alebo vyplývajú z činnosti, pre ktorú bol spracovateľ správcom poverený.