Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

                                         

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodná spoločnosti

OSCOM TRADING s.r.o.

so sídlom

Masarykova 922, 39601 Humpolec

identifikačné číslo: 03336093

zapísané v obchodnom registru vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 22972

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.doktorkladivo.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky ( ďalej len „obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti OSCOM TRADING s.r.o., so sídlom Masarykova 922, 39601 Humpolec, identifikačné číslo: 03336093, zapísané v obchodnom registre vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 22972 (ďalej len „predávajuci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetová obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na adrese www.doktorkladivo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba či osobou, keď jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1.3. Ustanovenia odchylná od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné jednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, kúpna zmluva sa dá uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Za svoje užívateľské rozhranie môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskom účte je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutné k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popri. nutnú údržbu hardwarových a softwarových vybavení tretích osôb.

UZATVORENIE KUPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne zjednané podmienky.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare ( objednávaný tovar „vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe náhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako „objednávka”).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúci potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho”).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, vo výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne či telefonicky).  

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením a potvrdením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošte kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľky v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÝCH PODMIENOK

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

kartou predávajúceho na adrese Masarykova 922, 39601 Humpolec

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4026411762/7500 (ďalej len „účet predávajúceho“

bezhotovostne platobnou kartou

prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou a náklady spojené s dodaním tovaru.  

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dňoch od uzavretia zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradeniu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúceho sa nedájú vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad-faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcú dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

ODSTOUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, nemožno inak odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa prania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej nákaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný  s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 v obchodných podmienkach či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dňoch od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarni predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich dní (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcemu či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

5.5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátení kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť ,a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcemu. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnuté kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim  uzavretá s rozväzovacia podmienka, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8 V prípade, že je kupujúci právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dňoch sa naň nevzťahuje.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zahliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcemu vydané.

6.6 V prípade, že kupujúci zásielku prevezme a následne zistí akékoľvek poškodenie je povinný toto bezodkladne reklamovať u dopravcu. V prípade poškodenia je kupujúci povinný zdokumentovať poškodenie, fotografiu celého obalu zo všetkých strán a samotné poškodenie, až do vyjadrenia k reklamácií nesmie so zásielkou manipulovať, viď. OP DPD a OP IN TIME. Pokiaľ tak neučiní, nie je možné poškodenie vzniknuté pri preprave reklamovať a domáhať sa úhrady škody po predávajúcom.

6.7 V prípade, že kupujúci svoju objednávku pred odoslaním nezruší a následne ju prevezme, mu bude podľa platného občianskeho zákonníku účtovaná vzniknutá škoda za balné a za prepravné v plnej výške vrátene zmluvnej pokuty vo výške 5 % z hodnoty objednávky na pokrytie nákladov na objednávku a jej expedícii. To sa vzťahuje aj na chybnú objednávku.

6.8 V prípade, že kupujúci objednávku vráti bez odstúpenia od kúpnej zmluvy, mu bude účtované balné a všetky náklady spojené s dodaním zásielky.

6.9 Náklady na dopravu pri zaslaní tovaru pre prípadnú reklamáciu na adresu OSCOM TRADING s.r.o., Masarykova 922, Humpolec hradí kupujúci.

 

Cena dopravy

Balíky – expresné zásielkovou službou – 4,5 Eurá. Zaslanie zdarma pri odbere tovaru v hodnote vyššej ako 400 Euro vrátane DPH alebo pri nákupe vybraných produktov z kategórie Príslušenstvo a Spotrebný materiál nad 120 Euro vrátane DPH. Vyhradzujeme právo odmietnuť tento spôsob prepravy pokiaľ hmotnosť či rozmery presiahnú limit povolený prepravcom, na túto skutočnosť budete upozornený predávajúcim. Zásielka bude doručená druhý deň od predania dopravcovi.

Paletová preprava prostredníctvom dopravcu Geis - Pokiaľ hmotnosť tovaru presahuje 50 kg, je nutné uplatniť paletovú prepravu. Paletová preprava tovaru nad 50 kg alebo tovar nadštandardných rozmerov (maximálna dĺžka najdlhšej strany 175 cm, max. obvodová dĺžka, tj. 2x šírka + 2x výška + dĺžka, je 300cm) stojí 39 , pri hmotnosti tovaru nad 100 Kg  je cena dopravy 77 

Dobierkové – 2 Eura

Osobným odberom tovaru – Zdarma. Na adrese OSCOM TRADING s.r.o., Masarykova 922, 39601 Humpolec po predchádzajúcom dohovore.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal;

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohe.

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti apod.

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na závadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na závadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Práva zo závadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, u ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za závady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLÚVNYCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@doktorkladivo.sk Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnym riešeniam spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcich sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 203 o riešeniach spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v obmedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámenie kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovanie osobných údajov kupujúceho môže predávajúci preveriť treťou osobou, ako spracovávateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitosti. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo vytlačené podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovávateľ (č.9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovávateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9.  Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požiadať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.9 "Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúcemu na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámenie predávajúcemu na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítať. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Sme registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov.

DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohou obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy: formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Masarykova 922, 39601 Humpolec, adresa elektronickej pošty info@doktorkladivo.sk, +421 650 340 360.

 

V Humpolci dňa 1.10.2017